Nguyễn Tùng Chi

Nguyễn Tùng Chi

Đại học Harvard University (#IvyLeagueschools Mỹ và #2NU) 📚Khoá summer pre-college 📚Môn English in Young Adult Literature and Its Readers  
Nguyễn Khoa Nguyên

Nguyễn Khoa Nguyên

Đại học University of Pennsylvania (#IvyLeagueschools Mỹ và #6NU, #1Businessprograms) 📚Khoá summer pre-college 📚Môn Essentials of Finance